Certifikát kvality EN ISO 9001:2015

Nachádzame sa v období, kedy je pre podnikateľské subjekty nevyhnutné preukazovať svoju spôsobilosť dodávať naozaj kvalitné produkty a služby vybudovanýma zavedeným systémom manažérstva kvality, teraz už podľa novej normy EN ISO 9001:2015. Zákazník tým získava istotu, že jeho požiadavky budú náležite prijaté, spracované a kvalifikovane vybavené k jeho spokojnosti. Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka a tiež vyspelosti firmy, ktorá sa pri svojej činnosti nebojí podliehať stálemu dohľadu a priebežným kontrolám zo strany certifikačných orgánov.

V roku 2009 sa naša spoločnosť rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality, ktorý pozostával zo zavedenia pevnej organizačnej štruktúry, prijatia záväzných postupov a smerníc, ktorých stále dodržiavanie kontrolujú interní, ale aj externí audítori. V lete roku 2009 vykonal certifikačný orgán ACB, s.r.o. v našej spoločnosti predcertifikačný a následne certifikačný audit dodržiavania noriem systému manažérstva kvality. Na základe dosiahnutých výsledkov po odporúčaní audítorov nám certifikačná komisia dňa 24.07.2009 udelila s platnosťou od 24.7.2009

Certifikát č. 338/12

potvrdzujúci, že spoločnosť KMS-PT, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2015.