Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. zmluvy: 010/2014/2.1/OPV
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímateľ: KMS-PT, s.r.o.
ITMS kód Projektu: 26120130082
Kód Výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritné os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Trvanie projektu: 01.03.2014 – 31.05.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v PDF.

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v PDF.


Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 5
Názov projektu: Inovácia výroby vysokopresných výrobkov z plastov pre aplikáciu v zdravotníctve.
Miesto realizácie projektu: K Surdoku 5/A, 080 01 Prešov
Názov a sídlo prijímateľa: KM-SYSTÉM, s.r.o.  Solivarská 70, 080 05 Prešov
Dátum začatia realizácie: 08/2014
Dátum ukončenia realizácie: 06/2015
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 80 770,00 EUR

Popis projektu:
Predmetom projektu je obstaranie dvoch nových progresívnych technológií – elektroerozívnej
rezačky a vstrekovacieho stroja. Tieto zariadenia umožnia zvýšenie kvality výrobkov,
zníženie nákladov, zvýšenie pridanej hodnoty, výrobu miniatúrnych výrobkov, výrobu vysoko
presných výrobkov a výrobu viackomponentných výrobkov v požadovanej kvalite.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk
SORO:
www.siea.sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-111SP-1101/0540/08 v PDF.